Your browser does not support JavaScript. Please update it as soon as soon as possible!

畫眉雌雄鑑別二十法


(一)辦眼神

雄者兩眼有神,動作敏捷,鬥爭性強。羽毛色澤濃厚而鮮明,體型健壯,具有雄性感,雌者反之。

(二)聽鳥聲

雌鳥之鳴聲,聲短,單音而低。雄鳥之鳴聲,聲長而高,富有變化。

(三)觀耳孔

觀鳥之鼻孔,如能透視者為雄 ; 反之為雌。

(四)較體型

雄者體重較重,體型略小,頸部及身體較長,雙腳較高;雌者體型大,性純良。雄者嘴短而肥大,色澤深;雌者嘴長而細瘦,色澤淡。

(五)視骨盤

以骨盤之大小,作為區分雌雄之依據。骨盤即腹部下方之恥骨,雌者兩肚骨間距離寬,雄者距離狹。

(六)察肛門

一般均觀察鳥之肛門,突出大而前端呈尖狀者為雄鳥,突出較小前端扁平者為雌鳥。

(七)別尾羽

雄鳥尾羽較長,益形在三層以上;雌鳥尾羽稍短,沒有三重以上之重扇形。捉鳥時,雄鳥尾向下勾,雌鳥反之。

(八)試抗力

抓鳥時,雄者抵抗力較強,體羞亦較重。雌性抵抗力較弱,體重亦較輕。

(九)眼啟閉

若捉鳥時,如撥動鳥頸,鳥眼瞪大者雄,閉合者雌。此則與夏元瑜教授之「鴿子已隨雲煙去」大作中;有「瞪眼公,眨眼母」。情節符合。

(十)識軟毛

據瑞芳公路局周良安先生告,晝眉鳥雌雄辨別特殊方法為:雄性鳥肛門附近(生殖器官外),有一叢緊密向內生長之軟毛,有長有短.可以識別。雌鳥則生長之軟毛較長,亦較稀疏,並不向內,可分別之。

(十一)腿形

鼓翅、立姿、討食聲 :台南巿水廠白先軫先生言:雄鳥腿較粗,雌較細。兩鳥相對雄鳥向上鼓翅,雌鳥向下鼓翅。雌鳥站立姿勢較低,雄者較高。雛鳥討食時,發音響亮而高者為雄,反之為雌。

(十二)胸前毛色

白君又告之,雌鳥頸領下至胸前,毛色呈淡黃色,雄鳥則雜有黑色條紋可資分別。

(十三)喉管叫聲

據中研院黃傳新先生言:畫眉鳥小娃鳥吃飽後,掛於高處,觀其頸部喉管,如上下振動者為雄,無振動者為雌。如發音粗而連組如「咕」 為雄。音細單音如「珣」為雌。

(十四)嘴甲形

中國針灸學會理事資深畫眉專家張子修先生告以,雌雄可視嘴甲鑑定之,圓形為雄,扁平為雌。

(十五)鳥囗鬍鬚

台南巿公賣局李克信先生言 : 鑑別鳥口鬍鬚,鬍鬚多而粗者為雄,反之為雌。

(十六)烏腳形狀

台南巿水交杜顧賜康先生告,公鳥腳高母鳥腳矮,公鳥腳粗母鳥腳細,公鳥腳扁母鳥腳圓。

(十七)觀毛質、羽色

公鳥之毛質耍比母鳥粗糙,羽色較有光澤而且濃淡很明顯;就像人類一樣,大抵上男人的皮膚就比女人粗糙些。(台南畫眉鳥專家陳錦鍾先生提供 )

(十八)較跑蹠

陳錦鍾先生指出 :母鳥之跑蹠上下平行,前爪有三支(即第二、三、四趾 ),左右兩支( 即第二、四趾) 比公島短而細,抓握時較柔。公鳥之跑蹠上下兩端較粗些,中間略細視之向內凹,並有線條,前爪亦有三支,二、四趾比母鳥粗而長,抓扛時收有力。

(十九)以頭頂羽花識別

台灣畫眉公島之頭頂花色比較黑粗,而且有較明顯之規則縱紋,母鳥則點線較短而亂。(台中市畫眉專家盧信吉先生提供)

(二十)

高雄巿畫眉專家林景鈺先生稱:雄晝眉鳥眼睛愈近鼻樑愈好,眼睛凸出來也好,眼睛神氣愈兇愈好,眼珠靈活有力更好,雄鳥喉與胸上部較寬、發音較優;雄鳥肩平母鳥肩略下斜。看畫眉雌雄優劣不能專看外表,必視其性能最重要。(眼神代表性能)